OVK-besiktning i Jönköping: En nödvändighet för fastighetsägare

10 maj 2024
Veronica Urena

editorial

OVK besiktning, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en återkommande procedur som alla fastighetsägare i Sverige måste genomgå för att säkerställa att deras ventilationssystem fungerar som de ska. I Jönköping, precis som i resten av landet, är detta inte bara en lagstadgad åtgärd utan även ett steg mot en hälsosammare inomhusmiljö och mer energieffektivt boende. Ingressen till denna artikel leder in på varför OVK är viktigt, vilka lagar som styr och hur du som fastighetsägare i Jönköping kan gå tillväga för att följa dessa regler på bästa sätt.

Varför är OVK viktig?

OVK-besiktningen är designad för att vara en kontrollpunkt för fastighetsägare för att kunna säkerställa att de upprätthåller en god inomhusmiljö. Ett välventilerat utrymme förhindrar fuktskador, minskar risken för mögel och säkrar att de boende inte utsätts för onödigt dålig luftkvalitet. Ett fungerande ventilationssystem bidrar också till att förbättra energieffektiviteten i byggnaden vilket i sin tur kan leda till lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan.

Förutom att se till att inomhusklimatet är hälsosamt, är OVK även en del i Sveriges arbete mot att uppnå olika nationella miljömål. Därför är besiktningen inte bara till fördel för varje individ, utan även för hela samhället i stort.

ovk besiktning i Jönköping

Juridiska krav och regelbundenhet

I Sverige ställs tydliga krav på regelbundenhet och utförande av OVK. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ska alla byggnader med ventilationssystem genomgå en OVK regelbundet. Frekvensen av denna kontroll varierar beroende på byggnadens typ, storlek och när ventilationssystemet senast certifierades eller installerades. Generellt sett behöver en OVK utföras vart tredje till sjätte år.

För att säkerställa att besiktningen genomförs enligt lagens krav måste en certifierad kontrollant anlitas. Kontrollanten granskar systemets prestanda, ser över dess underhåll och säkerställer att allt överensstämmer med gällande regelverk.

Förberedelser och genomförande av OVK i Jönköping

Som fastighetsägare i Jönköping är det viktigt att förbereda sig inför en OVK. Det betyder att ha dokumentation tillgänglig, se till att ventilationssystemet är lättillgängligt för besiktningen och att nödvändig underhållning är utförd. Eftersom kontrollen också kan uppmärksamma behov av reparationer eller förbättringar, är det bra att vara beredd på eventuella åtgärder som kan behöva genomföras efter besiktningen.

När du bokar en OVK-besiktning i Jönköping bör du se till att välja en kontrollant eller ett företag med god lokalkännedom och erfarenhet av lagar och föreskrifter som gäller specifikt för Jönköping. Lokala förhållanden, såsom klimat och byggnadsbestånd, kan nämligen påverka vilken typ av underhåll och kontroller som är mest relevanta.

Fler nyheter