OVK besiktning i Stockholm: ett väsentligt inspektionsförfarande

07 februari 2024
Lotta Alberius

editorial

Stockholm är en stad där trivsel och säkerhet går hand i hand. En betydande del av detta handlar om att säkerställa att inomhusmiljön i både bostäder och kommersiella fastigheter är hälsosam och energieffektiv. En OVK besiktning, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är ett verktyg för att uppnå detta. Genom att regelbundet utföra OVK besiktningar säkerställs det att ventilationssystemen fungerar som de ska, vilket är avgörande för byggnadens luftkvalitet och de som vistas i den. Men vad innebär en OVK besiktning i Stockholm och varför är den så viktig? I denna artikel utforskar vi vikten av OVK besiktningar och hur du kan gå till väga för att boka en.

Vad är en OVK besiktning?

OVK besiktning är en obligatorisk kontroll som ska utföras av ackrediterade besiktningsmän för att säkerställa att ventilationssystem i byggnader över hela Stockholm står i enlighet med de hälsomässiga och miljömässiga krav som ställs av svenska lagar och förordningar. Målsättningen är att främja en god inomhusmiljö och att energianvändningen är så effektiv som möjligt. Förutom att identifiera eventuella brister i systemet ger en OVK också förslag på åtgärder för att förbättra ventilationen.

OVK besiktningen måste utföras med intervaller som beror på fastighetens typ och det ventilationssystem som används. För flerfamiljshus, offentliga byggnader och arbetsplatser är intervallet normalt sett var tredje till var sjätte år. Efter genomförd besiktning utfärdas ett OVK-protokoll som intygar att fastigheten uppfyller gällande krav, eller så listar det de brister som måste åtgärdas.

Varför är OVK besiktning viktigt?

För boende och arbetande i Stockholm är en väl fungerande inomhusmiljö av yttersta vikt. En professionellt skött OVK besiktning garanterar att ventilationsanläggningar ger tillräcklig luftomsättning för att undvika problem som fukt, mögel, och dålig luftkvalitet, vilket i sin tur kan leda till hälsoproblem såsom allergier och astma. Dessutom spelar ventilation en stor roll i fastighetens energiprestanda och bidrar därmed till lägre driftkostnader och en minskad miljöpåverkan.

En OVK besiktning skyddar inte bara de som vistas i byggnaden utan även fastighetsägarens investering. Genom att identifiera och åtgärda brister tidigt kan större skador och kostsamma reparationer i framtiden undvikas. Det bidrar även till att upprätthålla fastighetens värde och kan vara nyckeln till en framgångsrik fastighetsförvaltning.

Processen för en OVK Besiktning

Genomförandet av en OVK besiktning i Stockholm är en strukturerad process som börjar med att en ackrediterad besiktningsman anlitas. Besiktningsmannen gör en genomgång av ventilationssystemet för att se att det fungerar tillfredsställande och att det följer de normer och regler som är uppsatta.

Under besiktningen kontrolleras en rad olika faktorer: från huruvida ventilationskanalerna är rena och fria från blockeringar, till att ventilationsutrustningen är korrekt installerad och fungerar som den ska. Det kontrolleras också att det finns tillräckliga instruktioner för skötsel och att dessa följs samt att det finns underlag för tidigare genomförda OVK besiktningar.

OVK besiktning i Stockholm

Efter att besiktningen är avslutad och eventuella brister åtgärdade utfärdar besiktningsmannen ett intyg som bekräftar att byggnadens ventilationssystem uppfyller alla krav, eller så får fastighetsägaren en specifik tidsfrist inom vilken de återstående bristerna måste åtgärdas.

Hur väljer man rätt företag för OVK besiktning i Stockholm?

När det gäller att välja ett företag för att genomföra en OVK besiktning i Stockholm, är det viktigt att säkerställa att de är ackrediterade och har erfarenhet av att hantera liknande byggnader och ventilationssystem. Ett goda råd är att leta efter recensioner och rekommendationer, samt att försäkra sig om att företaget har en bra kommunikation och en transparent prisbild.

En anbefallen aktör inom området är Scandvik som erbjuder kvalificerad och professionell OVK besiktning i Stockholm. Deras expertteam har de kunskaper som krävs för att utföra effektiva kontroller och ger tydliga råd kring hur man bäst förvaltar och optimerar sina ventilationssystem. Genom att engagera Scandvik kan du vara trygg i att din fastighets ventilationssystem hanteras av några av de bästa i branschen.

Om du befinner dig i Stockholm och är i behov av en OVK besiktning är det dags att agera proaktivt för att skydda både din fastighet och dess invånare. Genom Scandvik får du tillgång till grundlig och pålitlig service som ser till att din fastighet lever upp till alla gällande krav för en hälsosam och trygg inomhusmiljö.

Fler nyheter